Verksamhetsutvecklande professionshandledning

Professionshandledning – en del i Rektorsprogrammet. 

Tillsammans med de tre kurserna ingår sedan hösten 2016 professionshandledning som en del i Rektorsprogrammet. Utöver ordinarie kursdagar ges varje deltagare sammanlagt 24 timmars grupphandledning.
Handledningen förväntas bidra till att fördjupa rektors förståelse för sin roll att leda verksamhetens utveckling. Uppsala universitet har valt att utgå från den Dialogiska reflektionsmodellen som tar sin utgångspunkt i de frågor deltagarna kommer med till handledningen (Åberg 2014).

Handledning ges vid åtta tillfällen under år 2 och 3 i grupper om 6 – 8 deltagare. Grupperna organiseras utifrån geografisk närhet. Dagar och tider för att mötas bestäms inom respektive handledningsgrupp. Lokaler ordnas av gruppdeltagarna för att hålla nere administrativt arbete och kostnader.

Deltagarröster från vår Professionshandledning

Deltagare som erbjudits handledning vid Uppsala universitet beskriver att de är mycket nöjda med både organiseringen av handledningen och själva genomförandet. Många framhåller att handledningen gett dem verktyg att hantera olika situationer i vardagsarbetet och reflektera över rollen som skolledare.

”Efter varje handledningstillfälle har jag tagit med mig det vi pratat om i vardagen och haft de glasögonen på mig.”

”Att aktivt lyssna, ställa reflekterande frågor, att själv inte lösa problemet, att omvandla det vi pratar om i mitt eget ledarskap.”

”Jag har själv börjat praktisera att ha möten som lärande samtal – jättebra.”

Av en enkät som Skolverket genomfört hösten 2016 framgår att drygt 95 % av de som deltar i handledning vid Uppsala universitet anser att de frågeställningarna som tas upp i handledningen är viktiga. Många menar också att deras tidigare föreställningar utmanas.

Kontakt

Eventuella frågor kan besvaras eller vidarebefordras av

Leena Zeitler, leena.zeitler@rut.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-09