Styrning, organisering och kvalitet 10hp

Kursen (tidigare Mål-och reultatstyrning 10hp) syftar till att rektor tillägnar sig relevanta kunskaper och utvecklar förmågor för att leda och skapa förutsättningar för analys och utveckling. 

Kunskapsområdet behandlar rektors ansvar att leda skolans och förskolans systematiska kvalitetsarbete. Kursen tar sin utgångspunkt i ett styrningsperspektiv, i olika ansatser för uppföljning, utvärdering samt i aktuella perspektiv på skolutveckling och har indelats i ett antal teman.

I kursen vidareutvecklas det ramfaktorteoretiska perspektivet som introducerades under föregående kurs. Begreppet kvalitet problematiseras ur ett systemiskt perspektiv för att synliggöra och analysera hur frågor om kvalitet förhandlas i ett spänningsfält mellan det mätbara och det meningsskapande. Strategier för skolutveckling behandlas ur organisationsteoretiska och socialkonstruktivistiska perspektiv med fokus på förbättringsarbete och skolutveckling.