Skolledarskap 10hp

Kursen syftar till att tydliggöra och betona sambanden mellan rektorers uppdrag, egna förmågor och den kontext och de maktförhållanden i vilka ledarskap utövas. 

Med utgångspunkt i tidigare kursers teoretiska perspektiv problematiseras lednings- och ledarskapsfrågor ytterligare och ger deltagarna möjligheter att fördjupa sina kunskaper om och sin förståelse av uppdraget och dess konsekvenser för hur eget ledarskap kan utövas.

Kursen behandlar olika sätt att förstå rektorers ledarskap och chefskap, dess olika dimensioner och dess strukturella, organisationskulturella och personliga förutsättningar.
Kursen syftar till att stärka förmågan att på en vetenskaplig grund kunna analysera ledarhandlingar och dess konsekvenser.