Skoljuridik och myndighetsutövning 10hp

För det första momentet i denna kurs ansvarar Juridiska institutionen (7,5 hp).

Kursen syftar till att rektor får sådana kunskaper om sitt uppdrag utifrån den rättsliga regleringen – och förvärvar de färdigheter som krävs för att kunna handha juridiska frågor i verksamheten – att hon eller han känner en trygghet i sin roll och kan vara en förebild. I detta ligger att förstå statsmaktens olika sätt att styra skola och förskola och den hierarkiska ordning som finns mellan olika författningar. I detta ligger även att rektor förstår sin roll som myndighetsföreträdare (i kommunala skolor) eller ledare av verksamhet som finansieras med offentliga medel (fristående skolor) och vilka krav detta ställer på ledningens agerande.

Kursen handlar, enkelt uttryckt, om vad rektor får och inte får göra enligt författningarna. Ett genomgående perspektiv under kursen är därför regeringsformens krav på legalitet, saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen. Dessa krav kan sägas ange de yttre ramarna för vad rektor  har befogenhet att göra och hur de inte får agera.

För det andra momentet (2,5hp) i denna kurs ansvarar Avdelningen för rektorsutbildning.

Syftet med detta kursmoment är att kursdeltagarna ökar sina kunskaper om styrsystemet för skola och förskola. I momentet betonas hur skolans värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag är integrerade delar i rektor uppdrag. Detta förutsätter en grundläggande insikt om styrsystemet och utbildningspolitiska villkor men även egna ställningstaganden vad gäller uppdrag och ansvar.

För att tolka och analysera styrsystemets karaktär och komplexitet utgår vi från strukturella, organisationskulturella och juridiska/legala perspektiv. För att belysa dynamiken i styrsystemet använder vi främst ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och belyser och problematiserar samspelet mellan ekonomisk-, ideologisk-, juridisk styrning