Välkommen till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet

Avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet fortsätter att utbilda skolledare inom Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter.

Ett reviderat rektorsprogram startade från och med hösten 2015. Rektorsprogrammet omfattar som tidigare tre års studier innehållande tre delkurser om vardera 10hp. Delkurserna är; Skoljuridik och myndighetsutövning, Styrning, organisering och kvalitet (ändrad i förordningen 2011:183, SFS 2019:562, 2 kap.3 par. tidigare Mål- och resultatstyrning), samt Skolledarskap.
Utöver de tre delkurserna ingår sedan hösten 2016, Professionshandledning som en del i Rektorsprogrammet.


SKOLJURIDIK OCH MYNDIGHETSUTÖVNING, 10HP

Inom det här kunskapsområdet behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i skollagen, skolförordningarna samt de övriga författningar som är av betydelse för verksamheten.

StyrninG, organisering och kvalitet 10HP

Inom det här kunskapsområdet behandlas i huvudsak det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas i verksamheten. Kvalitetsarbetet är nödvändigt för att uppnå de nationella målen för både värdegrunds- och kunskapsuppdraget samt för att skapa förutsättningar för helhet och utveckling.

SKOLLEDARSKAP, 10HP 

Inom det här kunskapsområdet behandlas, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur verksamheten kan styras och ledas med utgångspunkt i det nationella uppdraget samt utifrån styrsystemets principer. På så sätt kan den utveckling och förändring som äger rum i verksamheten ske i riktning mot en ökad måluppfyllelse.

VERKSAMHETSUTVECKLANDE PROFESSIONS-HANDLEDNING

Ett nytt inslag i Rektorsprogrammet är Verksamhetsutvecklande professionshandledning som genomförs som grupphandledning under de två senare åren i utbildningen. 

Målet med Rektorsprogrammet är att deltagarna ska utveckla sådana kunskaper att de, som framtida skolledare, kan;

  • ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning
  • skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå
  • ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas

Kännetecknande för Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet är, förutom att studierna är på avancerad nivå, att forskning, beprövad erfarenhet och aktuell kunskapsbildning inom området med inriktning mot skolledarens uppdrag, roll och funktion vävs samman på ett genomtänkt sätt.
Utveckling av ett personligt/professionellt ledarskap och ledning av den egna verksamheten fokuseras. Detta sker bland annat genom ett nära utbyte mellan deltagarna under utbildningen via olika dialogbaserade former för lärande samt i dialog med kursledning i varierande demokratiska arbetsformer.
I kursvärderingar svarar deltagarna vid Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet att uppsatta kursmål nås i hög utsträckning samt att de efter avslutat program upplever sig som tryggare, kunnigare och säkrare som skolledare. 

Det första året i Rektorsprogrammet genomförs huvudsakligen av Juridiska institutionen, Uppsala universitet med kursdagarna förlagda till Uppsala. Det första och det avslutande tillfället under år 1 äger rum på någon av våra anlitade konferensanläggningar i Sigtuna och under de två följande åren är utbildningen oftast fortsatt förlagd till Sigtuna.


 

Rektorsprogrammet omfattar närmare 40 dagar för obligatoriska träffar med undervisning och tillfällen för professionshandledning.
Förutom detta finns det ibland behov av planeringsdagar eller liknande förlagda i samband med träffarna. Arbete på hemmaplan med inläsning och genomförande av praktiska undersökande och utforskande uppgifter sker mellan de obligatoriska träffarna. 
Studierna genomförs på så kallad sjättedelsfart av heltidsstudier och i tid omfattar det fördelat över ett läsår ca 20 % av en heltidstjänst. 

Måldokument

Mer om Rektorsprogrammet

Kontakta oss

Mikael Magnusson
018-471 63 36
Mikael.Magnusson@rut.uu.se

eller
Leena Zeitler
018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Avd för Rektorsutbildning
Box 2136
750 02 UPPSALA

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Uppsala