Forskning

Centralt för forskningen vid Rektorsutbildningen är begreppen kunskap, lärande och ledarskap.
 

Begreppen inrymmer ett intresse för ledarskap och lärandeprocesser hos deltagare/studenter/elever samt för de institutionella och organisatoriska sammanhang där ledning och styrning praktiseras. Med andra ord hur lärande utvecklas och formas i situationer där ledarskap praktiseras.

De senaste årens forskning har visat att begreppet pedagogiskt ledarskap inte kan ges en klar och tydlig definition. Undersökningar som studerat fenomenet pedagogiskt ledarskap har använt ett flertal teoretiska ansatser och ramverk. Vi väljer utifrån tidigare iakttagelser att se på fenomenet pedagogiskt ledarskap som en flytande signifikant, dvs. ett begrepp som inte pekar på en tydlig referens utan på olika innebörder i olika sammanhang.

Kärnan i vår forskning är studier av utbildning, lärande, ledarskap och lärande ledarskap i de sammanhang där dessa begrepp kan appliceras. Det innebär att studieobjekten finns i såväl förskola och skola som i andra delar av samhället.

Lärande och kunskapsbildning utgör delar av politik, policy och governance. Detta kommer till uttryck i olika institutionella, organisatoriska eller informella sammanhang. Vår forskning intresserar sig därför också för hur utbildningspolitik formuleras, transformeras och tolkas i olika sammanhang av lärande och kunskapsbildning.

Senast uppdaterad: 2021-03-09