Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Publikationer

Hortlund, T. & Rehnberg, L (2017). Rektorsutbildning – intentioner, genomförande, lärande. Utbildarnas rapport: Rektorsutbildningen, Uppsala universitet

Forsberg, E., Hortlund, T., Malmberg, K. (2016). The Assessment Culture of School Leadership. In Nordic Studies in Education, 2/2016.

Hortlund Torbjörn
(2016): Utveckling och lärande med stöd av data. I Johansson, Olof & Svedberg, Lars. (red). Att leda mot skolans mål. 2:a uppl Malmö: Gleerups förlag

Hortlund, T., Malmberg, K
. (2014): Ledning i resultatmätningens tidevarv. I Svedberg, L. (red). Rektorn, skolchefen och resultaten – mellan politik och profession. Malmö: Gleerups förlag.

Verbiest, E. (2014). Becoming a data-wise school leader: Developing leadership capacity for data-informed school improvement. Journal of Contemporary Educational Studies 4/2014. (Co-authors: Hortlund, T., Malmberg, K.)

Hortlund Torbjörn
(2009): Rektors arbete med IUP. Skolverket

Hortlund Torbjörn
(2007): Mål och resultat. Grundskoletidningen. Fortbildning AB.

Hortlund Torbjörn
(2007): Formativ bedömning. Grundskoletidningen, Fortbildning AB

Hortlund Torbjörn
(2005): Bedömning av kvalitativ kunskap. Fortbildning AB. 

Hortlund Torbjörn
(2003): Betyg och utvärdering. Fortbildning AB.

Malmberg, Kristina, Söderberg Thomas
(2013) Forskningsrapport. The Art an Science of leading a School. Final report of the project; International Co-operation for School Leadership ivolving Austria, the Czech republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, Sweden.Tempus Public Foundation 2013.

Rehnberg, Lillemor (2009): Rapport. En genomlysning av Chefsprofilerna FARAX och Web 360. Uppsala. LedarArenan AB.

Rehnberg, Lillemor
(2002): Magisteruppsats. Kultur som grogrund för en skolas utveckling? En fallstudie utifrån några kulturfaktorer på Byskolan. Stockholm, Lärarhögskolan i Stockholm, Skolledarhögskolan.

Rehnberg, Lillemor
(1999): Utvärderingsrapport. En översiktlig spegling av den bild de deltagande har av Skolledarhögskolans utbildning. Stockholm, Lärarhögskolan i Stockholm, Skolledarhögskolan.

Rehnberg, Lillemor
(1997): Utvärderingsrapport. Den elektroniska motorvägen – en möjlig utbildningsväg för afatiker? Stockholm, Lärarhögskolan i Stockholm, Skolledarhögskolan.

Thelin, K. (2017). Idéstyrningens etiska dilemman. I Å. Söderström (red). Etiska perspektiv på skolledares arbete. Lund: Studentlitteratur

Löfdahl Hultman, A., Thelin, K., Hjalmarsson M & Westman, A-K. (2014).
Advanced teachers in Swedish schools – proud missionaries with visions of development.
Paper presenterat vid the international research conference
Teachers Matter – But How? Linnaeus University, Växjö, October 23-24.

Thelin, K
. & Scherp, H-Å. (2014). Swedish teachers and school leaders as researchers within their own practice. Paper presenterat vid the ECER 2014, the 2014 conference of European Educational Research Association, Porto, September 1-5.

Thelin, K. (2014). Lära tillsammans om grund för utveckling i förskolan. I: M. Ekholm & H-Å. Scherp (Red.). Det goda lärandets systematiska grunder. Malmö: Gleerups.

Thelin, K. (2013). Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet, Doktorsavhandling. Karlstad: Karlstads universitet.

Scherp, H-Å., Scherp, G-B. & Thelin, K. (2013). Verksamhetsidé och måluppfyllelse i förskola och skola: Lärdomar om lärprocessens och ledarskapets betydelse. Karlstad: Karlstads universitet.

Thelin, K. (2011). Skolutveckling utifrån ett lärande organisations-perspektiv. I:
K. Thelin & R. Thornberg (Red). Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling. Stockholm: Lärarförbundet, Myndigheten för skolutveckling/Skolverket, Sveriges skolledarförbund.

Thelin, K
. & Scherp, H-Å. (2006). Lära för skolan eller för livet? En skolas försök att förena oförenliga perspektiv. Karlstad: Karlstads universitet.

Thelin, K. & Scherp, H-Å. (2004). Flexibilitet – lärande eller hinder. I: R. Danielsson (Red). Utsikter och insikter. En antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen, Rapport 5:2004. Hässleholm: Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Scherp, H-Å. & Thelin, K. (2004). Att göra lika på olika sätt. En studie av sex särskilt utvecklingsbenägna skolor. Karlstads universitet.

Thelin, K.
(2003). Gemensam vision – en illusion? En studie av medarbetares visioner om skolan, CD-uppsats. Linköping: Linköpings universitet.

Thelin, K
. (2003). Det beror på lärarna – en utvärdering av Nordanstigs IV-program. Vuxenutbildningen, Nordanstigs kommun.

Aktuellt


 
Kontakta oss
Leena Zeitler
018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se
eller
Mikael Magnusson
018-471 63 36
Mikael.Magnusson@rut.uu.se