Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Forskning

Rektorsutbildningen i Uppsala deltar i olika nationella och internationella forskningsgemenskaper. Efter det att Bert Stålhammar (1984) skrev den första svenska avhandlingen om rektor har i takt med styrsystemets förändringar skolledning som fenomen blivit allt mer intressant för forskare. I ett antal studier under det senaste decenniet om skolans styrning och ledning framgår att rektor har svårt att svara mot omvärldens förväntningar på skolutveckling och pedagogiskt ledarskap. Idag har ett knappt 40-tal avhandlingar lagts fram med anknytning till skolledning. Som ett samfällt konstaterande framgår det här att rektor verkar i skärningspunkten mellan olika rivaliserande intressen. Denna situation har analyserats ur en rad olika teoretiska perspektiv med viss övervikt för ramfaktorteoretiska och konstruktivistiska sådana. Några huvuddrag ur forskningsresultaten kan förenklat sammanfattas sålunda:

  • Rektor har mångdimensionella arbetsuppgifter och en hög arbetsbelastning
  • Outtalade och motsägelsefulla förväntningar från olika intressenter skapar ett korstryck
  • Det innebär ett ständigt navigerande i ett korstryck mellan olika värdesystem (domäner & ”flerspråkighet”)
  • Rektor har en otydlig roll med rollkonflikter, ideliga avbrott, problemlösning och krishantering
  • Rektorer har svårt att leva upp till de förväntningar som finns på ett pedagogiskt ledarskap och blir mer administratörer än de själva säger sig önska. De har stort ledningsspann vilket leder till professionell enslighet

Oavsett teoretisk hemvist framhålls samstämmigt önskvärdheten av att rektor utövar ett pedagogiskt ledarskap. Uppfattningarna går dock isär när det gäller att ringa in vad ett sådant ledarskap kan innebära. Dessa studier har förvisso gett kunskap om rektors vardagliga möjligheter och svårigheter. Däremot är förståelsen av relationen mellan skolans villkor och aktörernas handlingar långt ifrån uttömd.

Aktuellt


 
Kontakta oss
Leena Zeitler
018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se
eller
Mikael Magnusson
018-471 63 36
Mikael.Magnusson@rut.uu.se